Variants Game 8 – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950Variants Game 8 Rematch – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950Variants Game 6 – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950Variants Game 6 Rematch – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950